Política de vendes y devolucions

E-COMMERCE (PRODUCTES). Condicions generals de contractació

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Aquest document contractual regirà la contractació de productes i serveis a través del lloc web https://www.lamasiademartins.com, propietat de SOLDEBRE SCCL, d’ara endavant PRESTADOR.

L’acceptació d’aquest document comporta que l’usuari:

– Ha llegit, entén i comprèn el aquí exposat.
– És una persona amb capacitat suficient per contractar.
– Assumeix totes les obligacions aquí disposades.

Aquestes condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web del PRESTADOR.

El PRESTADOR informa que el comerç és responsable i coneix la legislació vigent dels països als que envia els productes i es reserva el dret de modificar unilateralment les condicions, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació .

Identitat de les parts contractants

D’una banda, el proveïdor dels béns o serveis contractats per l’USUARI és SOLDEBRE SCCL, amb domicili social Crtra Raval de Crist, s / n – TORTOSA 43500 (TARRAGONA), NIF F43440759 i amb telèfon d’atenció al client / usuari 977.502.184.

I d’una altra, l’USUARI, registrat en el lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d’ús i custòdia, i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al PRESTADOR.

Objecte del contracte

El present contracte té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el PRESTADOR i l’USUARI en el moment en què aquest accepta durant el procés de contractació en línia la casella corresponent.

La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d’un producte o servei concret.

Procediment de contractació

L’usuari, per poder accedir als serveis o productes oferts per PRESTADOR, s’haurà de donar d’alta a través del lloc web mitjançant la creació d’un compte d’usuari. Per això, l’USUARI ha de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerides, els quals es tractaran de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei Orgànica (ES) 15/1999 de 13 de desembre (LOPD) relativa a la protecció de dades de caràcter personal i detallat en l’Avís legal i Política de privacitat d’aquest lloc web.

L’usuari seleccionarà un nom d’usuari i una contrasenya, comprometent-se a fer un ús diligent dels mateixos ia no posar-los a disposició de tercers, així com a comunicar al PRESTADOR la ​​pèrdua o robatori dels mateixos o del possible accés per un tercer no autoritzat , de manera que aquest procedeixi al bloqueig immediat.

Una vegada ha estat creat el compte d’usuari, s’informa que de conformitat amb el que exigeix ​​l’article 27 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), el procediment de contractació seguirà els següents passos:

1. Clàusules generals de contractació.
2. Enviament de comandes.
3. Dret de desistiment.
4. Reclamacions.
5. Força major.
6. Competència.
7. Generalitats de l’oferta.
8. Preu i termini de validesa de l’oferta.
9. Despeses de transport.
10. Forma de pagament, despeses i descomptes.
11. Procés de compra.
12. Garanties aplicables.
13. Garanties i devolucions.
14. Llei aplicable i jurisdicció.

1. CLÀUSULES GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Excepte estipulació particular per escrit, la realització d’una comanda al PRESTADOR suposarà l’acceptació per part de l’usuari d’aquestes condicions legals. Cap estipulació feta per l’USUARI podrà diferir de les del PRESTADOR si no ha estat expressament acceptada per avançat i per escrit per PRESTADOR.

2. ENVIAMENT DE COMANDES

El PRESTADOR no enviarà cap comanda fins que s’hagi comprovat que s’ha realitzat el pagament.

Els enviaments de mercaderies es faran habitualment mitjançant MISSATGERIA EXPRESS (NACEX), segons la destinació designat lliurement per l’USUARI.

Les dates o terminis de lliurament s’entendran aproximades, no constituint el retard incompliment essencial. En cas que el PRESTADOR no hagi fet el lliurament de la mercaderia transcorreguts 30 dies des de la data de lliurament pactada, el client quedarà legitimat per cancel·lar la comanda i rebre la devolució de l’import total pagat sense cap cost, i sense que per això es derivi cap responsabilitat per danys i perjudicis imputable a l’PRESTADOR.

El termini de lliurament sol estar comprès entre 2 i 5 dies laborables, segons la població de destinació i la forma de pagament triada. S’entén aquest terme sempre que s’hagi confirmat la disponibilitat de la mercaderia i comprovat el pagament complet de la comanda.

El PRESTADOR no assumirà cap responsabilitat quan el lliurament del producte o servei no arribi a realitzar-se, per ser les dades facilitades per l’USUARI, falses, inexactes o incompletes.

El lliurament es considerarà realitzada en el moment en què el transportista hagi posat els productes a disposició del USUARI i aquest, o el delegat d’aquest, hagi signat el document de recepció de lliurament.

Correspon a l’usuari verificar els productes a la recepció i exposar totes les excepcions i reclamacions que puguin estar justificades en el document de recepció de lliurament.

En el cas que la contractació no comporti el lliurament físic de cap producte, sent aquests directament descarregats del lloc web, el PRESTADOR informarà prèviament a l’USUARI respecte al procediment que ha de seguir per realitzar aquesta descàrrega.

3. DRET DE DESISTIMENT

L’usuari té els mateixos drets i terminis per a procedir a realitzar la devolució i / o reclamar els possibles vicis o defectes que presenti el producte o servei, tant en manera en línia com fora de línia.

L’usuari disposa d’un termini de catorze dies naturals, comptats a partir de la data de recepció del producte, per a la devolució del mateix (article 71 de la Llei 3/2014 de 27 de març). Llevat que la devolució sigui realitzada per defectes en el producte, les despeses relatives a l’enviament seran assumits per part de l’USUARI. El producte ha de ser retornat en el seu embalatge original i en perfecte estat.

El dret de desistiment no podrà aplicar-se en els següents casos:

1. Si el producte no es presenta en perfectes condicions.

2. Si els embalatges del producte no són els originals o aquests no es troben en perfecte estat. L’embalatge original s’ha de protegir el producte de manera que es rebi en perfectes condicions, i queda prohibit l’ús de precintes i cintes adhesives aplicats directament sobre el mateix.

3. Quan el producte estigui obert sense poder-se demostrar que no s’hagi fet servir.

4. En les aplicacions de programari que siguin directament descarregades a través del portal.

5. Quan siguin productes personalitzats o aquells, que per raons d’higiene o altres excepcions legalment previstes, no siguin susceptibles d’aquest dret.

Tota devolució ha d’estar comunicada al PRESTADOR, sol·licitant un nombre de devolució (RMA) mitjançant el formulari de RMA habilitat per a això, o per correu electrònic a soldebre@soldebre.com, indicant el número de factura o comanda.

Un cop l’usuari hagi rebut el nombre de RMA, farà arribar el producte al PRESTADOR, indicant aquest número a la carta d’enviament, amb les despeses de transport al seu càrrec, en el domicili de SOLDEBRE SCCL, Ctra Raval de Crist, s / n – TORTOSA 43500 (TARRAGONA).

4. RECLAMACIONS

Qualsevol reclamació que l’usuari consideri oportuna serà atesa en la menor brevetat possible, podent-se realitzar en les següents adreces de contacte:

Postal: SOLDEBRE SCCL, Ctra Raval de Crist, s / n – TORTOSA 43500 (TARRAGONA)
Telèfon: 977502184
Mail: soldebre@soldebre.com

Resolució de litigis en línia (Online Dispute Resolution)

D’acord amb l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes en línia entre l’usuari i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció de un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua d’intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb les dues parts per aconseguir un acord, podent finalment suggerir i / o imposar una solució al conflicte.

Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/ODR/

5. FORÇA MAJOR

Les parts no incorreran en responsabilitat davant qualsevol falta deguda a causa major. El compliment de l’obligació es demorarà fins al cessament del cas de força major.

6. COMPETÈNCIA

L’usuari no podrà cedir, transferir o transmetre els drets, responsabilitats i obligacions contractats en la venda.

Si alguna estipulació d’aquestes condicions fos considerada nul·la o d’impossible compliment, la validesa, legalitat i compliment de la resta no es veuran afectats de cap manera, ni patiran modificació de cap manera.

L’usuari declara haver llegit, conèixer i acceptar les presents Condicions Generals en tota la seva extensió.

7. GENERALITATS DE L’OFERTA

Totes les vendes i lliuraments efectuats pel PRESTADOR s’entendran sotmeses a les presents Condicions Generals.

Cap modificació, alteració o pacte contrari a la Proposta Comercial de SOLDEBRE SCCL o aquí estipulat tindrà efecte, llevat de pacte exprés per escrit signat pel PRESTADOR, en aquest cas, aquests pactes particulars prevaldran.

Donats els continus avenços tècnics i millores dels productes, el PRESTADOR es reserva la facultat de modificar les seves especificacions respecte de la informació facilitada en la seva publicitat, fins que no afecti el valor dels productes oferts. Aquestes modificacions tindran així mateix validesa en cas que, per qualsevol causa, es veiés afectada la possibilitat de subministrament dels productes oferts.

8. PREU I TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA

Els preus que s’indiquen respecte de cada producte inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o altres impostos que puguin ser aplicables. Aquests preus, llevat que s’indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d’enviament, manipulació, embolcall, segur d’enviaments o qualssevol altres serveis addicionals i annexos al producte o servei adquirit.

Els preus aplicables a cada producte són els publicats al lloc web i s’expressaran en la moneda EURO. L’usuari assumeix que la valoració econòmica d’alguns dels productes podrà variar en temps real.

Abans de realitzar la compra podrà comprovar en línia tots els detalls del pressupost: articles, quantitats, preu, disponibilitat, despeses de transport, càrrecs, descomptes, impostos i el total de la compra. Els preus poden canviar diàriament mentre no es realitzi la comanda.

Un cop realitzada la comanda, els preus es mantindran tant si hi ha disponibilitat de productes com si no.

Tot pagament realitzat al PRESTADOR comporta l’emissió d’una factura a nom de l’USUARI registrat o de la raó social que aquest hagi informat en el moment de realitzar la comanda. Aquesta factura serà enviada juntament amb el producte adquirit, així com en PDF a l’adreça de correu electrònic proporcionada per l’USUARI.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’USUARI podrà contactar a través del telèfon d’atenció al client del PRESTADOR 977502184 o via correu electrònic a l’adreça soldebre@soldebre.com.

10. FORMES DE PAGAMENT, CÀRRECS I DESCOMPTES

El PRESTADOR possibilita les següents formes per efectuar el pagament d’una comanda:

• Targeta de crèdit: no s’aplicaran ni descomptes ni càrrecs.

11. PROCÉS DE COMPRA

Cistella (simulació de pressupost)

Qualsevol producte del nostre catàleg es pot afegir a la cistella. En aquesta, només s’han d’observar els articles, la quantitat, el preu i l’import total. Un cop guardada la cistella es procedirà a calcular els impostos, càrrecs i descomptes segons les dades de pagament i d’enviament introduïts.

Les cistelles no tenen cap vinculació administrativa, només és un apartat on es pot simular un pressupost sense cap compromís per ambdues parts.

Des de la cistella es pot fer una comanda seguint els següents passos per a la seva correcta formalització:

1. – Comprovació de les dades de facturació.
2. – Comprovació de la direcció d’enviament.
3. – Selecció de la forma de pagament.
4. – Realitzar la comanda (comprar).

Un cop processat la comanda, el sistema envia instantàniament un correu electrònic al departament de gestió del PRESTADOR.

Comandes (sol·licituds de compra)

En un màxim de 24 hores, en dies feiners, s’enviarà un correu electrònic confirmant l’estat de la comanda i la data d’enviament.

12. GARANTIES APLICABLES

Tots els productes oferts a través del lloc web són completament originals, llevat que s’indiqui el contrari en la seva descripció. Tots tenen un període de garantia de dos anys, d’acord amb els criteris i condicions descrits en el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries.

13. GARANTIES I DEVOLUCIONS

La garantia dels productes oferts respondran als següents articles basats en la Llei 23/2003 de 10 de juliol de Garanties de venda de béns de consum:

I) Conformitat dels productes amb el contracte

1. Excepte prova en contrari, s’entendrà que els productes són conformes amb el contracte sempre que compleixin tots els requisits que s’expressen a continuació, llevat que per les circumstàncies del cas algun d’ells no sigui aplicable:

a) S’ajusten a la descripció realitzada per SOLDEBRE SCCL.

b) Siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinin els productes del mateix tipus.

c) Siguin aptes per a qualsevol ús especial requerit pel client quan ho hagi posat en coneixement de SOLDEBRE SCCL en el moment de la celebració del contracte, sempre que aquest hagi admès que el producte és apte per a aquest ús.

d) Presentin la qualitat i prestacions habituals d’un producte del mateix tipus que el client pugui fundadament esperar, tenint en compte la naturalesa d’aquest i, si escau, de les descripcions sobre les característiques concretes dels productes fetes per SOLDEBRE SCCL.

e) SOLDEBRE SCCL descriu els detalls, les característiques tècniques i les fotografies dels productes facilitats pel fabricant dels mateixos, de manera que no queda obligat per aquestes declaracions públiques.

2. La manca de conformitat que resulti d’una incorrecta instal·lació del producte s’equipararà a la falta de conformitat del mateix quan la instal·lació estigui inclosa en el contracte de compravenda i hagi estat realitzada per SOLDEBRE SCCL o sota la seva responsabilitat, o per l’USUARI quan la instal·lació defectuosa es degui a un error en les instruccions d’instal·lació.

3. No és procedent la responsabilitat per faltes de conformitat que l’usuari conegui o no hagi pogut ignorar en el moment de la celebració del contracte o que tinguin l’origen en materials subministrats per l’usuari.

II) Responsabilitat del PRESTADOR

SOLDEBRE SCCL respondrà davant l’usuari de qualsevol falta de conformitat que existeixi en el moment del lliurament del producte. SOLDEBRE SCCL reconeix a l’USUARI el dret a la reparació del producte, a la seva substitució, a la rebaixa del preu ia la resolució del contracte.

III) Reparació i substitució dels productes

1. Si el producte no és conforme amb el contracte, l’USUARI podrà optar entre exigir la reparació o la substitució del mateix, llevat que una d’aquestes opcions resulti impossible o desproporcionada. Des del moment en què l’usuari comuniqui a SOLDEBRE SCCL l’opció triada, ambdues parts s’han d’atenir. Aquesta decisió de l’usuari s’entén sense perjudici del que disposa l’article IV següent per als supòsits en què la reparació o la substitució no aconsegueixin posar el producte en conformitat amb el contracte.

2. Es considera desproporcionada tota forma de sanejament que imposi a SOLDEBRE SCCL costos que, en comparació amb l’altra forma de sanejament, no siguin raonables, tenint en compte el valor que tindria el producte si no hi hagués falta de conformitat, la rellevància de la manca de conformitat i si la forma de sanejament alternativa es pogués realitzar sense inconvenients majors per l’USUARI.

IV) Regles de la reparació o substitució del producte

La reparació i la substitució s’ajustaran a les següents regles:

a) Seran gratuïtes per l’USUARI.

Aquesta gratuïtat comprendrà les despeses necessàries realitzades per solucionar la falta de conformitat dels productes amb el contracte, especialment les despeses d’enviament, així com els costos relacionats amb la mà d’obra i els materials.

b) Es duran a terme en un termini raonable i sense més inconvenients per a l’usuari, tenint en compte la naturalesa dels productes i la finalitat que tinguessin per l’USUARI.

c) La reparació suspèn el còmput dels terminis a què es refereix l’article VII. El període de suspensió començarà des que l’usuari posi el producte a disposició SOLDEBRE SCCL i conclourà amb el lliurament a l’USUARI del producte ja reparat. Durant els sis mesos posteriors al lliurament del producte reparat, SOLDEBRE SCCL respondrà de les faltes de conformitat que van motivar la reparació. Es presumeix que es tracta de la mateixa manca de conformitat quan es reprodueixin en el producte defectes del mateix origen que els inicialment manifestats.

d) La substitució suspèn els terminis a què es refereix l’article VII des de l’exercici de l’opció fins al lliurament del nou producte. Al producte substitut li és aplicable, en tot cas, el segon paràgraf de l’article VII.

e) Si conclosa la reparació i lliurat el producte, aquest segueix sent no conforme amb el contracte, l’USUARI podrà exigir la substitució del mateix, dins dels límits que estableix l’apartat 2 de l’article IV, o la rebaixa del preu o la resolució del contracte en els termes de l’article V.

f) Si la substitució no aconsegueix posar el producte en conformitat amb el contracte, l’USUARI podrà exigir la reparació del mateix, dins dels límits que estableix l’apartat 2 de l’article IV, o la rebaixa del preu o la resolució del contracte en els termes dels articles V i VI.

g) L’usuari no podrà exigir la substitució en el cas de productes no fungibles, ni tampoc quan es tracti de productes de segona mà.

V) Rebaixa del preu i resolució del contracte

La rebaixa del preu i la resolució del contracte procediran, a elecció de l’USUARI, quan aquest no pugui exigir la reparació o la substitució del producte i en els casos en què aquestes no s’hagin dut a terme en termini raonable o sense més inconvenients per al USUARI. La resolució no és procedent quan la falta de conformitat sigui d’escassa importància.

VI) Criteris per a la rebaixa del preu

La rebaixa del preu serà proporcional a la diferència existent entre el valor que el producte hagués tingut en el moment del lliurament d’haver estat d’acord amb el contracte i el valor que el producte efectivament lliurat tenia en el moment del lliurament.

VII) Terminis

1. SOLDEBRE SCCL respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des del lliurament. En els productes de segona mà, SOLDEBRE SCCL i l’USUARI poden pactar un termini menor, que no podrà ser inferior a un any des del lliurament.

Excepte prova en contra, es presumeix que les faltes de conformitat que es manifestin en els sis mesos posteriors al lliurament ja existien quan el producte es va lliurar, excepte quan aquesta presumpció sigui incompatible amb la naturalesa del producte o l’índole de la falta de conformitat .

2. Excepte prova en contra, el lliurament s’entén fet el dia que figuri a la factura o etiqueta de compra, o en l’albarà de lliurament corresponent si aquest fos posterior.

3. L’acció per a reclamar el compliment del que preveuen els articles anteriors prescriu al cap de tres anys des del lliurament del producte.

4. L’usuari ha d’informar SOLDEBRE SCCL de la manca de conformitat en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d’ella.

Excepte prova en contra, s’entendrà que la comunicació de l’USUARI ha tingut lloc dins el termini establert.

VIII) Acció contra el productor

Quan l’USUARI li resulti impossible o li suposi una càrrega excessiva dirigir-se a SOLDEBRE SCCL per falta de conformitat dels productes amb el contracte de compravenda podrà reclamar directament al productor per tal d’obtenir la substitució o reparació del producte.

Amb caràcter general, i sense perjudici que la responsabilitat del productor cessament, en els mateixos terminis i condicions que els establerts per SOLDEBRE SCCL, el productor respondrà per la falta de conformitat quan aquesta es refereixi a l’origen, identitat o idoneïtat dels productes, d’acord amb la seva naturalesa i finalitat i amb les normes que els regulen.

S’entén per productor, el fabricant d’un producte o l’importador del mateix en el territori de la Unió Europea o qualsevol persona que es presenti com a tal en indicar en el producte el seu nom, marca o un altre signe distintiu.

Qui hagi respost davant l’USUARI, disposarà del termini d’un any per a repetir de responsable de la manca de conformitat. Aquest termini es computa a partir del moment en què es va completar el sanejament.

14. Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes condicions es regiran o interpretaran d’acord amb la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El PRESTADOR i l’usuari acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari.

En cas que l’USUARI tingui el seu domicili fora d’Espanya, el PRESTADOR i l’USUARI renuncien expressament a qualsevol altre fòrum, sotmetent-se als Jutjats i Tribunals més propers a la població de TORTOSA (Espanya).